Põhikiri

1. Üldsätted, ühingu nimi ja asukoht

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Viimistlusmaterjalide Paigaldajate ja Tarnijate Liit (edaspidi „Ühing“).
1.2. Ühingu asukohaks on Tallinna linn.
1.3. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.4. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingust, käesolevast põhikirjast ja muudest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

2. Ühingu eesmärgid

2.1. Ühingu eesmärgiks on Ühingu liikmete ühiste huvide esindamine seoses viimistlusmaterjalide paigaldamise ja tarnimisega. Ühingu eesmärgiks on muuhulgas:
2.1.1.viimistlusmaterjalide paigaldamise ja tarnimisega seotud regulatiivse, tehnilise ja juriidilise kompetentsikeskuse kujundamine Eestis;
2.1.2.viimistlusmaterjalide paigaldamise ja tarnimisega seotud ühiste standardite, juhiste (sh paigaldus-, kasutus ja hooldusjuhiste) ja kvaliteedinõuete väljatöötamine;
2.1.3.koolituste läbiviimine ning õigusabi osutamine viimistlusmaterjalide paigaldamise ja tarnimisega seotud küsimustes;
2.1.4.valdkonnas tegutsejate kvalifikatsiooni järjepidev kasvatamine ning kutsestandardite väljatöötamine;
2.1.5.viimistlusmaterjalide paigaldamise ja tarnimisega seotud isikute ning klientide vahelise koostöö korraldamine ning ühtsetel alustel toimiva turukeskkonna loomine;
2.1.6.viimistlusmaterjalide paigaldamise ja tarnimisega seotud isikute koostöö korraldamine seotud valdkondadega.
2.2. Ühingu tegevuse eesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Ühingu tulu võib kasutada üksnes Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja seda ei jaotata mistahes juhul Ühingu liikmete vahel.
2.3. Ühingul ei ole õigust jagada oma vara ega tulu ega anda materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorganite liikmele ega
ühingule annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega eelloetletud isikute abikaasale, otsejoones sugulasele, õele, vennale, õe või venna alanejale sugulasele, abikaasa otsejoones sugulasele, abikaasa õele või vennale.
2.4. Ühing on heategevuslik, see tähendab, et Ühing pakub oma sihtrühmale, mille toetamine tuleneb Ühingu põhikirjast, kaupa või teenust peamiselt tasuta või muul kasumit mittetaotleval viisil või maksab oma sihtrühma kuuluvatele isikutele toetust.
2.5. Ühing korraldab oma mittetulunduslikku majandustegevust vastavalt põhikirjale ja õigusaktidele, kusjuures Ühingu halduskulud peavad vastama Ühingu tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele. Ühingu töötajale ja juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstav tasu ei tohi ületada samasuguse töö eest ettevõtluses harilikult makstavat tasu.
2.6. Ühingul on keelatud tegeleda ettevõtlusega või sihtrühma kuuluva isiku kutsealase tegevuse või ettevõtluse soodustamisega.

3. Ühingu liikmelisus

3.1. Ühingul peab olema vähemalt kaks liiget. Ühingu liikmete arvestust korraldab Ühingu juhatus.
3.2. Ühingu liikmeteks saavad olla viimistlusmaterjalide paigaldamise ja tarnimisega seotud valdkonnas tegutsevad või tugiteenuseid pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud.
3.3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. Ühingu liikmeks vastuvõtmisest keeldumist ei pea juhatus motiveerima.
3.4. Ühingu liikmelisust ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus Ühingus lõpeb.
3.5. Ühingu liige võib Ühingust välja astuda igal ajal, teatades sellest kirjaliku avaldusega Ühingu juhatusele ette vähemalt üks (1) kuu.
3.6. Ühingu liikme, kes on rikkunud Ühingu põhikirja sätteid, kes ei ole tähtaegselt tasunud liikmemaksu, kes on eksinud heade kommete vastu, kes ei ole täitnud Ühingu juhtorganite õiguspäraseid otsuseid, või kes on põhikirjas sätestatust sõltumata kahjustanud oluliselt Ühingu nime, tegevust või mainet, võib Ühingu juhatuse otsusega Ühingust välja arvata. Ühingust väljaarvamise otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt on hääletanud vähemalt kaks kolmandikku (2/3) Ühingu juhatuse liikmetest.
3.7. Kui Ühingu liikme liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab Ühingu liige ettenähtud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest.

4. Ühingu liikmete õigused ja kohustused

4.1. Ühingu liikmel on õigus:
4.1.1. aidata kaasa Ühingu eesmärkide täitmisele;
4.1.2. osaleda Ühingu üldkoosolekutel;
4.1.3. valida ja olla valitud Ühingu juhtorganitesse;
4.1.4. saada Ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Ühingu tegevuse kohta; 4.1.5.ühingust välja astuda igal ajal, teatades sellest kirjaliku avaldusega Ühingu juhatusele ette vähemalt üks (1) kuu.
4.2. Ühingu liige on kohustatud:
4.2.1. osutama Ühingule igakülgset kaasabi ning mitte tegema Ühingule takistusi Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
4.2.2. täitma põhikirja nõudeid ja Ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid; 4.2.3.hoidma ja kasutama heaperemehelikult ning säästlikult Ühingule kuuluvat või tema valduses või kasutuses olevat vara;
4.2.4. mitte kahjustama mingil moel Ühingu head nime, tegevust ega mainet; 4.2.5.tasuma tähtaegselt Ühingu juhatuse poolt määratud liikmemaksu Ühingu juhatuse poolt määratud summas ja korras, sh tasuma Ühingu juhatuse poolt määratud viivist.

5. Ühingu juhtorganid, ühingu üldkoosolek

5.1. Ühingu juhtorganiteks on Ühingu liikmete üldkoosolek ja juhatus.
5.2. Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu liikmete üldkoosolek. Ühingu liikmete üldkoosoleku kutsub kokku Ühingu juhatus teatades sellest kirjalikult Ühingu liikmetele ette vähemalt seitse (7) kalendripäeva. Ühingu liikmete üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata üldkoosoleku toimumise koht, aeg ja päevakord, samuti muud seaduses sätestatud nõuded.
5.3. Korraline Ühingu liikmete üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kord aastas. Erakorralise Ühingu liikmete üldkoosoleku kutsub juhatus kokku omal äranägemisel või vähemalt 1/10 Ühingu liikmete kirjalikul põhjendatud nõudmisel.
5.4. Ühingu liikmete üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekule ei tulnud kokku üle poole Ühingu liikmetest, kutsub juhatus kahe nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga ning uus üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata üldkoosolekust osavõtvate liikmete arvust.
5.5. Ühingu liikmete üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud Ühingu liikmetest.
5.6. Põhikirja muutmise otsus loetakse vastu võetuks, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 Ühingu liikmete üldkoosolekul osalenud liikmetest. Ühingu lõpetamise otsus loetakse
vastuvõetuks, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 Ühingu liikmete üldkoosolekul osalenud liikmetest.
5.7. Põhikirjas ettenähtud Ühingu eesmärkide muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 Ühingu liikmete nõusolek.
5.8. Ühingu liikmete üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud teiste juhtimisorganite pädevusse.
5.9. Ühingu liikmete üldkoosoleku pädevuses on:
5.9.1. Ühingu eesmärkide ja põhikirja muutmine;
5.9.2. Ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
5.9.3. Ühingu juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
5.9.4. Ühingu juhatuse liikmete tasu suuruse ja maksmise korra määramine;
5.9.5. Ühingu juhatuse liikmetega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Ühingu esindaja määramine;
5.9.6. Ühingu juhatuse liikmete tegevuse üle järelevalve teostamine;
5.9.7. Ühingu organisatsioonilise struktuuri kinnitamine;
5.9.8. Ühingu majandusaasta eelarve kinnitamine;
5.9.9. Ühingu majandusaasta aruande kinnitamine;
5.9.10. Ühingule vara omandamise, kasutamise ja käsutamise korra, samuti kohustuste võtmise korra kehtestamine;
5.9.11. Ühingu juhatuse liikmetele nõusoleku andmine igapäevast majandustegevust ületavate tehingute tegemiseks;
5.9.12. Ühingu siseauditi või audiitorkontrolli korraldamise otsustamine;
5.9.13. muude Ühingu igapäevast majandustegevust ületavate küsimuste otsustamine.

6. Ühingu juhatus

6.1. Ühingut esindab ja juhib vastavalt Ühingu põhikirjalistele eesmärkidele juhatus.
6.2. Ühingu juhatus koosneb viiest kuni kümnest (5-10) liikmest, kes määratakse asutamisel Ühingu asutajate poolt ja edaspidi Ühingu liikmete üldkoosoleku poolt. Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kolm (3) aastat.
6.3. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Ühingut kõigis õigustoimingutes. Juhatusel on vajalik saada Ühingu liikmete üldkoosoleku nõusolek tehingu tegemiseks, mis ületab Ühingu igapäevast majandustegevust. Juhatuse liikme õigust esindada Ühingut võib piirata Ühingu liikmete üldkoosolek oma otsusega või kehtestatud korraga. Esindusõiguse piiramine ei kehti kolmandate isikute suhtes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
6.4. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Juhatuse liikmeks ei või olla pankrotivõlgnik ega muu isik, kes on sobimatu täitma juhatuse liikme kohustusi. Juhatuse liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.
6.5. Juhatus peab esitama Ühingu liikmete üldkoosolekule ülevaate Ühingu tegevusest ja majanduslikust seisundist, samuti teatama kohe Ühingu liikmete üldkoosolekule Ühingu majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Ühingu tegevusega seotud olulistest asjaoludest. Juhatus peab andma Ühingu liikmete üldkoosolekule vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande.
6.6. Juhatuse liikme võib Ühingu liikmete üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral Ühingut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.
6.7. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsus loetakse vastu võetuks juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamusega.
6.8. Juhatus võib võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata.
6.9. Juhatuse liikmetele võib maksta nende ülesannetele ja Ühingu majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille määrab Ühingu liikmete üldkoosolek oma otsusega, kusjuures juhatuse liikmele makstav tasu ei tohi ületada samasuguse töö eest ettevõtluses harilikult makstavat tasu.
6.10. Juhatuse pädevuses on:
6.10.1. Ühingu liikmete üldkoosoleku kokkukutsumine;
6.10.2. Ühingu liikmete arvestuse pidamine;
6.10.3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustamine;
6.10.4. Ühingu liikmetele sisseastumismaksu määramine, selle kogumine ja arvestuse pidamine;
6.10.5. Ühingu liikmetele liikmemaksu määramine, selle kogumine ja arvestuse pidamine;
6.10.6. Ühingu raamatupidamise korraldamine;
6.10.7. Ühingu töötajatega töölepingute sõlmimine ja lõpetamine;
6.10.8. Ühingu majandusaasta eelarve ja aruande projekti koostamine, selle kooskõlastamine ja Ühingu liikmete üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine.

7. Ühingu varalised suhted

7.1. Ühingu vara tekib sisseastumismaksudest, liikmemaksudest, annetustest, eraldistest, toetustest ja muudest laekumistest.
7.2. Ühingu juhatuse otsusega võib kehtestada Ühingu liikmetele ühekordse sisseastumismaksu ja iga-aastase liikmemaksu, samuti kehtestada nimetatud maksude tasumise korra (sh viivise suuruse), mis on kõikidele Ühingu liikmetele kohustuslik.
7.3. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste ees, liikmed ei kanna varalist vastutust Ühingu kohustuste eest. Ühing vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

8. Järelvalve

8.1. Ühingu juhatuse üle teostab järelevalvet Ühingu liikmete üldkoosolek, kes võib selle ülesande täitmiseks määrata siseauditi või audiitorkontrolli. Siseauditi teostajaks või audiitorkontrolli teostajaks ei või olla Ühingu juhatuse liige ega raamatupidaja ega nendega seatud isikud.
8.2. Juhatuse liikmed peavad võimaldama audiitoril tutvuda kõigi siseauditi või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike Ühingu dokumentidega ning andma vajalikku teavet suuliselt või kirjalikult.
8.3. Siseauditi teostaja või audiitorkontrolli teostaja koostab kontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitab Ühingu liikmete üldkoosolekule.

9. Ühingu raamatupidamine

9.1. Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele ja teistele õigusaktidele.

10. Aruandlus

10.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus Ühingu raamatupidamise aruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.
10.2. Juhatus esitab aruanded Ühingu liikmete üldkoosolekule kuue (6) kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Kui Ühingul on audiitor, peab aruannetele lisama audiitori järeldusotsuse.
10.3. Üldkoosoleku poolt kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla Ühingu juhatuse liikmed.

11. Ühingu lõpetamine

11.1. Ühing lõpetatakse üldkoosoleku otsusega või seaduses ettenähtud alustel. Ühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
11.2. Ühingu likvideerijad on juhatuse liikmed või Ühingu liikmete üldkoosoleku poolt määratud muud isikud.
11.3. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud Ühingu vara tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele või siis avalik-õiguslikule juriidilisele isikule (sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele).

Ühingu põhikiri on kinnitatud asutajate poolt asutamislepingu sõlmimisega üheksateistkümnendal juulil kahe tuhande üheksateistkümnendal (19.07.2019) aastal.