Eesmärgid

1. Kutsestandardi loomine ja teadmiste koondamine, eesmärgiga kvaliteedi tagamine läbi ühtsetele alustele tugineva haridus- ja kutsesüsteemi.

2. Toetada liikmete arengut, olles Liiduna platvormiks, kus läbi liikmetevahelise suhtluse tugevneb valdkonna professionaalsus.

3. Turuosalistele teadmiste jagamine, mis tagab parima lõpptulemuse läbi kõikide osapoolte omavahelise koostöö ning mõistmise. Seetõttu soovime anda vajalikud teadmised parimate otsuste tegemiseks ka teistele turuosalistele.

4. Valdkonna ettevõtete ja inimeste väärtustamine, toomaks esile neid tugevaid tegijaid, kes on aastaid seisnud hea selle eest, et meid ümbritsev keskkond vastaks kõrgeimatele ootustele ja kvaliteedile.

5. Tarnijate standardi loomine, mis tugineks ühistele arusaamadele ja kriteeriumitele ning vastaks maailma turu arengutele, et tagada seeläbi materjalide ja toodete kõrge kvaliteeditase.

6. Koostöö teiste erialaliitude ja organisatsioonide ning spetsialistidega, sest koostöös peitub jõud ja soovime olla tugev partner kõigile, kes seisavad samade väärtuste eest.

7. Teenuse läbipaistvus, mida tagame Liitu koondunud paigaldajate ja tarnijatega, et pakutav oleks terviklik ning tekiks koostöö, kus on selged vastutusalad.

8. Seotud standartitega kooskõla loomine, mis välistaks valdkonna vastutusalade mitmeti tõlgendamist.

9. Vastutuspiiride reguleerimine, eesmärgiga panna paika selgelt valdkondade vastutusalad ja seeläbi lihtsustada kliendile soovitud teenuse tellimine.

10. Ühiselt aktsepteeritavate normide loomine, sooviga luua viimistlusmaterjalide valdkonnas tingimused, kus osapooled saaksid keskenduda väärtuse loomisele.